Elgondolkodtató

“A nemek közti különbségek eltörlése problémákhoz vezet”

Az utóbbi napokban rengeteg támadás érte Ferenc pápát meleg és leszbikus szervezetek részéről, mert április 15-én a családról szóló katekézissorozatában elítélte a társadalmi nemeket hirdető gender-elméletet. Meglátásuk szerint a Vatikánban egyre erősebb “a szexuális különbségek miatti rögeszme”, és a gender-elmélet támadása a melegek és a nők ellen szól.

“A nemek közötti különbségek elhalványítása nem megoldást, hanem problémát jelent” – jelentette ki a katolikus egyházfő. Hozzátette, hogy a kortárs kultúra új tereket nyitott meg, és új szabadságot adott, ugyanakkor kétségeket támasztott. Ferenc pápa kifejezte azon reményét, hogy a gender-elmélet nem a modern társadalom frusztrációjának és beletörődésének a kifejezése, amely a szexuális különbségeket éppen azért akarja eltörölni, mert nem tudja azt vállalni.

De mi is az a gender-elmélet?

A gender szó jelentése: társadalmi nem, azaz mindazon tulajdonságok, viselkedésformák és szerepek összessége, melyet a társadalom az egyéntől biológia neme folytán elvár.  Vagyis hogy mi van az egyén lába között, az a „sex” azaz biológiai nem („nő” vagy „férfi”); és hogy a társadalom a biológiai nem alapján milyen személyiségvonásokat tulajdonít az egyénnek, illetve milyen szerepeket vár el tőle, az a „gender,” azaz társadalmi nem: „nőies” vagy „férfias,” illetőleg női vagy férfi szerep, melyekhez a nemi sztereotípiák is kapcsolódnak. A gender-elmélet hangsúlyozza, hogy a nők illetve férfiak csoportján belül is hatalmasak az egyéni különbségek, és ezzel együtt minden egyénnek joga van saját tulajdonságai, képességei mentén érvényesülni. Tehát az elmélet nem a biológiai nemet kívánja háttérbe szorítani, hanem az ehhez társított elvárásokat.

Itt azonban érdemes néhány tévhitet tisztázni. Ha valaki megkérdőjelezi a hagyományos nemi szerepeket, az nem feltétlenül meleg, leszbikus, vagy feminista. Illetve sokak szerint a gender értelmetlennek tartja a nemek megkülönböztetését és az egyénre bízza a döntést, hogy melyik nemhez tartozónak vallja magát. Ezáltal mindenki eldöntheti, hogy hetero-, homo- vagy transzszexuálisként létesít kapcsolatokat. Ez azonban nagy badarság, hiszen a szexuális orientáció nem választás kérdése. Választásunk maximum abban van, hogy felvállaljuk-e irányultságunkat a környezetünkben vagy sem.

Laborczi Dóra újságíró, evangélikus teológus hallgató számomra nagyon szimpatikusan fogalmazta meg gondolatait a fenti kérdésekben:

Teológiailag helytálló gondolat, hogy az ember fizikai adottságaiból nem következik olyasfajta determináció, amely az ő képességeit vagy a szűkebb-tágabb környezetében meghatározott szerepeit kizárólag biológiai alapokon képzelné el. Ez teljesen szemben áll azokkal az alapvető keresztény elvekkel, amelyek a lélek, a belső értékek, az Istentől kapott egyediség elsőbbségét, valamint az örök élet reménységét hangsúlyozzák a véges testi adottságokkal szemben.

Ugyanakkor mindazok, akik életüket az igei kinyilatkoztatás szerint élik, nehezen fogadhatják be, hogy a gender-elmélet nem egy kinyilatkoztatás, hanem egy értelmezési keret, egy olyan terület, ahol egyébként a keresztény férfi-nőképnek, a bibliai és teológiai elgondolásnak is teret lehetne engedni. Olyan platform, amelyik sokkal inkább kérdéseket vet fel, mintsem válaszokat fogalmaz meg.

Ezen a ponton gyorsan hozzá is tehetjük, hogy vitatott katekézisében egyébként Ferenc pápa is kérdésként fogalmazta meg ellenérzését: „Felteszem magamnak a kérdést, hogy például az ún. gender-elmélet nem egy frusztráció és egy rezignáció kifejeződése-e, amely azért szeretné eltörölni a szexuális különbséget, mert nem tudja, hogyan kezelje a vele való szembesülést?”

Ferenc pápának abban igaza van, hogy a férfi-női, de úgy általában az emberi kapcsolatok válságban vannak. Abban is, hogy a család nagyon fontos, hiszen nincs annál nagyobb földi jó, minthogy az ember a saját szüleivel, szerető és elfogadó közegben nő fel, ahol a felek kölcsönösen tisztelik egymást, ahol biztonságban érzi magát (mert például az anyja is biztonságban érzi magát), és ahol önálló, egyedi, másokért is felelősséget vállaló lénnyé cseperedhet. De a család nem a betonba öntött szerepek intézménye, ahol – igazából ma már ki tudja, honnan jövő – viselkedési mintázatok írják elő a hétköznapi élet rutinját és a boldogság kulcsát. Szerepválság van, és sokaknak jelent biztonságot, ha az ebből adódó frusztrációikat rákenhetik valakire, például egy elfajzott, csúnya világra, és belekapaszkodhatnak olyan válaszokba, amelyeket készen kaptak valahonnan, és amelyeket anélkül mantráznak, hogy tisztában lennének valódi jelentésükkel.

Ferenc pápának felvetett kérdésére válaszként megfogalmazható, hogy nem, a gender-elmélet alapvetően nem a különbségek eltörlésére irányul, és nem a frusztrációk levezetésére kínál megoldást. Azt próbálja felfejteni, mik azok a helyzetek, amelyekben valaki pusztán biológiai meghatározottsága miatt hátrányt szenved vagy előnyökhöz jut. Vagy, hogy bizonyos helyzetekben biológiai neméből kifolyólag tulajdonítunk-e neki egy sor társadalmi-kulturális viselkedési mintázatot. És ha már a különbségek eltörlése ellen emelünk szót, mennyire lehet kártékony a patriarchális családmodell, amely szigorú viselkedési mintázatok mentén csak ugyanolyan feleségekben, ugyanolyan férjekben és ugyanolyan gyerekekben képes gondolkodni. Mindkét elképzelés (a férfiak és nők közötti különbség tagadása, valamint az uniformizáló férfi és nőkép) rossz irány, és mindkettő szükségszerűen szemben áll a keresztény emberképpel (amelynek alapja minden ember Istentől kapott egyedisége, és az ebből következő, másik ember iránti tisztelet).

A gender-elmélet és a feminizmus önmagában nem egyházellenes, ahogyan az egyház sem önmagában gender-elmélet és feminizmus-ellenes: ezek a szembenállások sokkal inkább félreértésekből, egyéni félelmekből, féligazságokból táplálkoznak, mintsem komoly biblikus mélységekből. Teológiailag ugyanis semmi kivetnivaló nem lehet abban, hogy bizonyos fogalmi keretekben lehetőség van fennálló társadalmi rendszerek, elnyomó hatalmi struktúrák, a férfiak és nők, szegények és gazdagok közötti viszonyok biblikus felülvizsgálatára.

Hozzászólások

A hirdetés néha fáj, de csak így tudjuk fenntartani az oldalt..köszönjük ha megérted :)